RUCH to PODSTAWA

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo dynamiczny.
Ogólny cel edukacji przedszkolnej, za który przyjmuje się wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych zmierzających do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, nakłada na przedszkole obowiązek wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej dzieci.

Podstawa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego stawia za cel między innymi troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach zespołowych . Zabawowy charakter aktywności, charakterystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz emocjonalny stosunek do podejmowanych działań pozwala w sposób motywujący da dzieci rozwijać ich sprawność ruchową.

W pracy pedagogicznej z dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola nauczyciele wychowawcy opierają się na „Programie edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywności dzieci – Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, zgodnym z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Program ten uszczegóławia cele wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej zakładając osiągnięcie przez dzieci następujących kompetencji:

 • aktywne uczestniczenie  w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
 • poprawne posługiwanie się nazwami części ciała (łącznie z wybranymi nazwami organów wewnętrznych)
 • dostrzeganie zmian zachodzących w rozwoju fizycznym człowieka w ciągu jego życia
 • rozumienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka
 • przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych
 • sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • twórcze wykorzystywanie w zabawach niekonwencjonalnych przyborów
 • podejmowanie sportowej rywalizacji
 • świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem
 • poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzeganie ich
 • rozumienie znaczenia dbałości o zdrowie bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
 • poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
 • umiejętne określanie własnego samopoczucia
 • rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie
 • rozumienie problemów ludzi chorych i cierpiących.

W zakresie tematycznym „Nasza sprawność ruchowa” treści programowe przewidują różnorodne aktywności dla dzieci w różnych grupach wiekowych, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków. Wspomaganie rozwoju ruchowego u dzieci młodszych (3-4 letnich) realizuje się poprzez:

 • nazywanie wybranych części ciała
 • dostrzeganie podstawowych różnic w wyglądzie między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych)
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • dbanie o higienę poprzez:

– codzienne mycie całego ciała
– mycie zębów po posiłkach
– samodzielne korzystanie z toalety
– mycie rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu
– utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia
– samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste
– codzienną zmianę bielizny
– nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników
– zachowywanie porządku w miejscu zabawy

 • systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Dzieci starsze (5-, 6-letnie) podejmują zadania, których celem jest:

 • wskazywanie, po której stronie ciała znajduje się serce
 • nazywanie części ciała
 • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, określanie ich funkcji
 • dostrzeganie zmian w swoim rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie między dziewczynkami i chłopcami oraz kobietami i mężczyznami
 • uświadamianie problemów osób niepełnosprawnych fizycznie
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych, np.: W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa
 • wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów np.: plastikowych butelek, gazet
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem
 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczenie napojów gazowanych)
 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, samemu też nie będąc jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń
 • dbanie o higienę poprzez:

– codzienne mycie całego ciała
– mycie zębów po posiłkach
– samodzielne korzystanie z toalety
– mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu
– utrzymywanie w czystości odzieży, obuwia; zwracanie uwagi na estetyczny wygląd
– samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste
– codzienną zmianę bielizny
– nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników
– zachowanie porządku w miejscu zabawy, pracy, nauki

 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
 • systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa
 • rozmawianie na temat szczepień ochronnych, wskazywanie ich wartości zdrowotnych
 • rozumienie konieczności przyjmowania lekarstw w czasie choroby
 • nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia
 • dostrzeganie w swoim życiu osób chorych i cierpiących, zrozumienie ich potrzeb
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
 • przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach
 • – odpowiednie dobieranie miejsc zabaw przy stoliku, biurku
 • spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole

Tegoroczne zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne nauczycieli przedszkola, skupiające się w sferze usprawniania ruchowego dzieci, przewidują aktywny udział nie tylko dzieci w proponowanych zadaniach, ale także rodziców.

Już dziś zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w sportowych aktywnościach i rywalizacjach.

W końcu – każdy to wie – ruch to zdrowie!